top of page

TEHNISKĀ APSEKOŠANA ATBILSTOŠI LBN 405-21

Kas ir ēku tehniskā apsekošana?

Tehniskā apsekošana ir būves vai tās daļas novērtēšana veicot būves vai tās daļas vizuālo apskati, Ēkas konstrukciju un būvizstrādājumu tehniskā stāvokļa noteikšana, kas ir pamats būves vai tās daļas tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai un, ja nepieciešams  detalizētai izpētei.

Kad ir jāveic ēku tehniskā apsekošana?

Tehniskā apsekošana ir obligāts pasākumu komplekss sekojošos gadījumos:

 • ne retāk kā reizi 10 gados otrās un trešās grupas publiskai un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamajai ēkai

 • pirms būves vai tās daļas atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas, konservācijas būvprojekta izstrādes vai konservācijas pārtraukšanas, kā arī veicot būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi vienkāršotai ēkas fasādes atjaunošanai

 • citos gadījumos, ja nepieciešams noteikt kāds ir būves vai tās daļas faktiskais tehniskais stāvoklis

Ēku tehniskā apsekošana ietver...

Tehniskā apsekošanas procesā tiek veikti šādi darbi:

 • ēkas būvkonstrukciju faktiskā tehniskā stāvokļa novērtēšana

 • ēkas būvkonstrukciju un to elementu faktiskais ugunsizturības novērtējums

 • ēkas inženiertehnisko sistēmu faktiskā tehniskā stāvokļa un darbspējas novērtējums

 • patvaļīgas būvniecības pazīmju novērtējums attiecīgajā ēkā un iespējamās patvaļīgās būvniecības ietekmi uz attiecīgās ēkas nesošajām būvkonstrukcijām

Tehniskās apsekošanas atzinums sevī ietver:

 • ziņas par būvi un zemes vienību

 • tehniskās apsekošanas uzdevuma

 • kopvērtējums par būves atbilstību vai neatbilstību kādai no Būvniecības likuma 9. pantā minētajām prasībām, ja veikta periodiskā tehniskā apsekošana

 • informāciju par mehānisko stiprību un stabilitāti, ugunsdrošību, lietošanas drošību, vides pieejamību un patvaļīgu būvniecību

 • būvkonstrukciju apsekošanas kartogrammas, būves vai tās daļas uzmērījumu skices, būves vai tās daļas fotoattēlus ar aprakstiem un komentāriem

 • norādījumus par veicamajiem pasākumiem, kas nepieciešami, lai saglabātu vai uzlabotu būves tehnisko stāvokli

 • pārskatu par iegūto informāciju par būvi, tās daļu, elementiem, pieņēmumiem vai aplēsēm, veiktajiem būvdarbiem, izmantojamām metodēm

UZŅĒMUMA PIEREDZE

 • "Ventspils muzejs" valdījumā esošo ēku tehniskā apsekošana un atzinumu sagatavošana

 • Jēkabpils pilsētas pašvaldības valdījumā esošo publisko ēku tehniskā apsekošana un atzinumu sagatavošana;

 • Ēku tehniskā apsekošana un atzinumu sagatavošana LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu ēkās;

 • Ventspils pilsētas skolu ēku tehniskā apsekošana un atzinumu sagatavošana;

 • Daugavpils būvniecības tehnikuma būvju tehniskā apsekošana un tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavošana;

 • Ēku tehniskā apsekošana un tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādāšana PSIA Ventspils tirgus vajadzībām;

 • Madonas novada pašvaldības valdījumā esošo publisko ēku tehniskā apsekošana un atzinumu sagatavošana;

 • "PSIA "Ventspils nekustamie īpašumi" valdījumā esošo publisko ēku tehniskā apsekošana;

 • Ēku apsekošanas atzinumu un dokumentācijas sagatavošana daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Dobelē SIA Dobeles namsaimnieks vajadzībām;

 • un citi neuzskaitīti objekti būvprojektu izstrādes ietvaros.

bottom of page