top of page

PRIVĀTMĀJAS BŪVDARBU UZRAUDZĪBA

Mēs piedāvājam

  • būvprojekta tehnisko risinājumu izvērtēšanu

  • paredzēto būvizstrādājumu specifikāciju pārbaudi pirms būvdarbu uzsākšanas

  • būvdarbu uzraudzību atbilstoši būvprojektam

  • būvizstrādājumu atbilstības pārbaudi

  • darba uzdevuma sastādīšanu pirms būvprojekta izstrādes

  • konsultācijas pirms katra būvdarbu procesa uzsākšanas

Praktiskas konsultācijas objektā

Pēc pieprasījuma izbraucam uz būvniecības objektiem, lai klātienē novērtēt situāciju un atbildēt uz visiem klienta jautājumiem.  Pārstāvam klienta intereses no būvdarbu sākuma līdz mājas nodošanai ekspluatācijā. Mūsu mērķis ir nodrošina kvalitatīvu būvniecības gaitu, būvdarbu laikā nepieļaujot patvaļīgas atkāpes no būvprojekta, neatbilstošu būvizstrādājumu izmantošanu, kā arī normatīvo aktu pārkāpumus.

bottom of page